ข่าวการศึกษา

กำหนดการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ สำหรับผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาที่รับใบสมัครผู้กู้ยืม กยศ. (ใบสมัครสีเขียว) ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2556 ขอให้นักศึกษาดำเนินการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามที่กำหนด ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ตามวัน เวลา ตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระบบ E-studentloan ตามลิงค์ที่แนบ https://www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.htmlตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 (เฉพาะนักศึกษา GPAx 2.00 ขึ้นไป และนักศึกษาที่ไม่รีรหัส ไม่สอบใหม่ในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เท่านั้น)

TOP