ข่าวเด่น

อาจารย์ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสนองานวิจัยด้านการท่องเที่ยว

  
 
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุม "พลิกวิกฤติด้วยงานวิจัย เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ โดยมีนักวิชาการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน เสนอแนะ กว่า 300 คน
 
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลวิจัย และเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
 
สำหรับงานวิจัยของอาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้มีการนำเสนอบนเวทีดังกล่าว คือ แผนงานวิจัย เรื่องการศึกษาศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้ โดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และมีโครงการวิจัยย่อยจำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการย่อยที่ 1: การประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ โดย ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรังศิลป์ โครงการย่อยที่ 2: ศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรังศิลป์ และ โครงการย่อยที่ 3:การประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้ โดย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
 
 
ประมวลภาพ
 
 

TOP