ข่าวเด่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับ Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin, อธิการมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และคณะ

 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และพนักงานมหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin, Vice Chancellor of Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และคณะ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหารชั้น 2
 
Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin อธิการบดีของ UniMAP เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 และได้มีความร่วมมือทางวิชาการหลาย ๆ กิจกรรมภายใต้ MOU ฉบับนี้ อาทิ Student Internship Programs (English/Engineering, Environmental/International Business), the SUC-ES English Camp, the International Leadership and Soft-Skills Enhancement Camp ซึ่งในปี 2556 ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรม Leadership Camp ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง โดยดำเนินการแล้วเสร็จระหว่าง 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา
 
ในการให้เกียรติมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครั้งนี้ อธิการบดีของ UniMAP มีความตั้งใจอันดีที่จะให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยคงไว้ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาแล้วและริเริ่มโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากการหารือร่วมกัน ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร และคณบดีสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องเห็นว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะสามารถร่วมทำกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคตและกระจายกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ไปสู่สำนักวิชาที่ยังไม่เคยทำกิจกรรมความร่วมกับ UniMAP อาทิ ด้าน Biomedical Science, Agriculture, Entrepreneurship, และร่วมประชุม Asian University Presidents Forum 2013 (AUPF) ในเดือนตุลาคม ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดย อธิการบดีของ UniMAP ได้เชิญให้คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ดร. กีร์รัตน์ ตกลงที่จะให้นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการประชุมเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติของนักศึกษาด้วย
 

 

On 14 February 2013, Dr. Keerath Sanguansai, President of Walailak University warmly welcomed Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin, Vice Chancellor of Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) and his delegation at Mokhalan Meeting Room, Administration Building, Walailak University. Also present at the welcome ceremony were Assoc. Prof. Dr. Amara Changsub, Vice-President for Academic Affairs, Asst. Prof. Dr. Anchalee Chayanuvat, Assistant to the President for International Relations, Assoc. Prof. Dr. Galaya Srisuwan, Dean, School of Engineering and Resources, Assoc. Prof. Dr. Poonpong Boonbrahm, Dean, School of Informatics, Assoc. Prof. Dr. Surasi Vadhanavikit, Dean, School of Allied Health Sciences and Public Health, Asst. Prof. Dr. Mudtorlep Nisoa, Dean, School of Science, Dr. Rungrawee Jitpakdee, Associate Dean, School of Management and Asst. Prof. Dr. Potjamarn Suraninpong from the School of Agricultural Technology.
 
Brig. Gen. Dato Prof. Dr. Kamarudin Hussin, Vice Chancellor of UniMAP paid his first visit to Walailak University since the official MOU was signed by the two parties in August 2008. Since then, several collaborative projects/activities were launched under the singed MOU such as Student Internship Programs (English/Engineering, Environmental/International Business), the SUC-ES English Camp, the International Leadership and Soft-Skills Enhancement Camp, which was organized twice in 2012 and 2013 at WU and UniMAP. 
 
The Vice Chancellor has a good intention to maintain the previous collaborative activities, while he welcomes an expansive into new academic collaboration activities to other fields or programs of study of the two universities. After the discussion and presentations of facilities and strengths of the two universities, there are many possible fields of study for establishing new activities such as in Biomedical Science, Agriculture and Entrepreneurship. As for the Asian University Presidents Forum 2013 (AUPF), which will be organized in October 2013 by UniMAP at Lankawi Island, Malaysia, the Leader of UniMAP also invited WU faculty members, university staff and students to be on the organizing committee for the conference. WU President agrees that WU students can take part in the conference to experience international working skills for their competency development and preparation for AEC in 2015.    
 
 

TOP