ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp ครั้งที่ 2มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ Department of International Languages, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 
โครงการค่าย International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้เกิดแก่นักศึกษาซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาจะต้องไม่มีเพียงความรู้ทางวิชาการเพียงด้านเดียว แต่นักศึกษาจะต้องมี Soft Skill ในด้านต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มาจากต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม การแก้ไขความขัดแย้งและปัญหาต่างๆ ภายในกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเสริมทักษะด้านการค้นคว้าหาข้อมูล การนำเสนอผลงาน และการแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการและเหตุผล การรู้จักวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง รู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง ฯลฯ
 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาบาฮาซามาเลเซีย ในการสื่อสาร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอดรับกับการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างดียิ่ง ซึ่งผู้จัดได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ มากมายไว้รองรับและพัฒนาให้เกิดทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นในตัวนักศึกษา
 
โครงการค่าย International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2556 ณ Universiti Malaysia Perlis

ช่วงที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยละ 20 คน มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ (ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก) จำนวน 10 คน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยละ 5 คน

ประมวลภาพ

TOP