มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp ครั้งที่ 2