สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านเภสัชกรรมชุมชนในร้านยา