ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 3 วันที่ 20-21 มี.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานสายงานธุรการทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการเข้าอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 3 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

งานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก เปรียบเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จขององค์กร ผู้ที่ทำงานธุรการจึงต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่ของบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความมีมนุษยสัมพันธ์

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ที่ต้องรับผิดชอบด้านงานธุรการในทุกองค์กร ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานธุรการขององค์กรยุคการแข่งขัน ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการทำงานของฝ่ายอื่นๆให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของตำแหน่งงานธุรการให้เป็นที่ยอมรับ

ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึงบทบาทสำคัญของงานธุรการที่มีต่อการบริหารงานในองค์กร ทัศนคติที่ถูกต้องของงานธุรการในสำนักงานยุคใหม่ การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสาร ศิลปะในการต้อนรับ/นัดหมาย/การใช้โทรศัพท์ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนและการบริหารเวลา การบริหารเอกสารยุคไร้กระดาษ เทคนิคและกลวิธีการบริหารระบบสำนักงานยุคใหม่ 5 ส เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ และสามารถรายงานผลการจัดการสำนักงานต่อผู้บริหารได้

วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท
- สมัครร่วมกับหลักสูตรเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 1 บุคคลทั่วไปจ่ายรวมกันเพียง 3,500 บาท (บุคคลภายใน 3,000 บาท) เท่านั้น (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 11 มี.ค.56 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 ท่าน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 ท่าน ลด 15%
- สมัคร 1 ท่าน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu-surat@wu.ac.th หรือสมัครอบรมออนไลน์ทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-administrative3.php

TOP