เชิญอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 3 วันที่ 20-21 มี.ค.56