เชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 1 วันที่ 22 มี.ค.56