ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 1 วันที่ 22 มี.ค.56

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งระดับบริหาร และปฏิบัติการงานสารบรรณ งานประชุม งานธุรการ งานเลขานุการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การเขียนหนังสือเพื่อการสื่อสารมีความสำคัญสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ การเขียนรายงาน บันทึก หนังสือโต้ตอบทุกประเภท จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการเขียน

หลักสูตรเทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสาร จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน สามารถบอกถึงจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย เพื่อนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล คือ มีความเข้าใจตรงกัน สร้างความประทับใจ เพื่อเกิดการตอบรับในการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อด้วย

วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตเลขานุการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
- บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 1,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท
- สมัครร่วมกับหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่น 3
บุคคลทั่วไปจ่ายรวมกันเพียง 3,500 บาท (บุคคลภายใน 3,000 บาท) เท่านั้น
(งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 11 มี.ค.56 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail:wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-writing1.php

TOP