ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ : บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน"หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ : บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิด ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน
 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ได้ศึกษาด้านการเงิน (Non-Finance) ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สามารถบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายจากการทำงาน มีการออมเงินและลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองได้ในอนาคต
 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแผนดำเนินการจัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ : บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสร้างแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับเยาชนก่อนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน และเตรียมความพร้อมในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชื่อว่า น้องๆ จะได้นำความรู้ไปพัฒนาการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างมั่นคง
 
ดร.รุ่งรวี จิตภักดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน และจากพันธกิจหลักในการเพิ่มคุณภาพบัณฑิต จึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล สามารถบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายจากการทำงาน มีการออมเงินและลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองได้ในอนาคต
 
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรอาสาระดับ Platinum ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน บรรยาย "เงินทองต้องวางแผน" โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการรู้จักวางเป้าหมายชีวิต พร้อมชี้ 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง คือ รู้หา :หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้ รู้เก็บ : เก็บออมก่อนใช้จ่าย รู้ใช้ :ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม และรู้ขยายดอกผล : ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม

ประมวลภาพ

TOP