ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ประสานงานเพศวิถีศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธ ประชุมสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดภาคใต้ศูนย์ประสานงานเพศวิถีศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธ จัดประชุมสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้แทนคณะทำงานจังหวัดในภาคใต้เข้าร่วมจำนวน 12 จังหวัด รวม 30 คน

ที่ประชุมได้หารือบทบาทของคณะทำงานในการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดใน 6 ประเด็น คือ
1.ความยั่งยืนของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
2.คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ผู้เรียน
3.การโคช/สนับสนุน
4.เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทำงาน
5.ความครอบคลุมสถานศึกษาในจังหวัด และ
6.การระดมทุนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของงานเพศศึกษาในจังหวัด
 
สำหรับรายละเอียดของแผนและกิจกรรมการดำเนินงาน ผู้แทนคณะทำงานของแต่ละจังหวัดจะกลับไปหารือเพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยนัดหมายพบปะกันเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2556 ต่อไป
 
ศูนย์ประสานงานเพศวิถีศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นความร่วมมือของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เพศวิถีศึกษาถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-6 อย่างครบกระบวนการ ผ่านการคิด วิเคราะห์ นำสู่การตระหนักรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง รวมทั้งการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิต รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศอย่างรอบด้าน โดยทำงานร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

TOP