ศูนย์ประสานงานเพศวิถีศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพธ ประชุมสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดภาคใต้