ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดกิจกรรม "นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ์" เสนอผลงานของศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ ผศ.ดร. โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ์" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มาร่วมเปิดงาน
 
ทางศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานเด่นของศูนย์ฯ เช่น ดร.ศิริวรรณ วงศ์กูล นำเสนอ Smartphone App สำหรับการศึกษาวิจัยจำนวนลูกน้ำยุงลาย Michael Nekrasov นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนฟูลไบร์ท นำเสนอเรื่อง mobile sensor ซึ่งดำเนินงานด้านนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ จนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งระดับนานาชาติ
 
การจัดเสนอผลงานของหน่วยวิจัยฯ เน้นนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตอบโจทย์ปัญหาท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน และร่วมประกวดภาพถ่ายวันวาเลนไทน์กับศูนย์กว่า 800 ภาพ

TOP