ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดกิจกรรม "นวัตกรรมวิจัย ณ วลัยลักษณ์" เสนอผลงานของศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ