ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติในงานวิจัย ให้นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรังศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นำโดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ ผศ.อุทัย คูหาพงศ์ อบรม เรื่องการใช้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติในงานวิจัย ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จำนวน 75 คน
 
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติและการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 1 จังหวัดตรังและรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้เกียรติเปิดงานอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการอบรมการถ่ายภาพเรื่อง "Sony เพื่อการวิจัย" โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทโซนี่ ไทย จำกัด ให้อบรมการถ่ายภาพและใช้เทคโนโลยีระบบปฏิบัติบนมือถือเพื่อถ่ายภาพและค้นหาข้อมูล นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมการทำโครงงานวิจัยระดับโรงเรียนซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้และปฏิบัติจริง

TOP