ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติในงานวิจัย ให้นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง