ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรังศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้จัดอบรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science; ESS) ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 
การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 26 คน จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรังและโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ซึ่งครูและนักเรียนที่เข้าร่วมได้แบ่งกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย วางแผนการทดลอง และกำหนดวิธีการวิเคราะห์ผลการทดลอง นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยแบบปากเปล่า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและระหว่างกลุ่ม

TOP