ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง