มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) “เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย”