ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) “เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย”

 

  
  
 
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) “เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย” ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข  เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน   ดร. วิรไท สันติประภพ  ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กล่าวต้อนรับ 
 

 
         โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา  คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวนำการประชุมฯ และแนะนำองค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ ดร. คริส เบเกอร์ แสดงปาฐกถา เรื่อง “เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย”
 

 
         รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ทุกวันนี้ความเป็นโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชีย  ผู้คนเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อน  ประชากรในภูมิภาคเอเชียและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจึงควรร่วมมือกันเพื่อบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วม  การประชุมในครั้งนี้จึงมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อประเทศในเอเชียและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นจริงเกี่ยวกับประชากร ภาษา เทคโนโลยี ชีวิต และวัฒนธรรมในเอเชีย 
 

 
         ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข  เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวว่า สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน มีนักศึกษา 2 รุ่น ดังนั้นองค์ความรู้ของเอเชียศึกษายังคงขาดความสมบรูณ์ จึงมีการจัดการประชุมนานาชาติเพื่อระดมทุนทางความคิด และสร้างการพูดคุยระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ซึ่งล้วนเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเอเชียศึกษาในสาขาต่างๆ ทั้งทางด้านอักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสายการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้ามาร่วมพูดคุยและบรรยายพิเศษ ซึ่งชมรมผู้รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดลมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนทุนได้ให้ความรู้กับชุมชนและสังคมไทยในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา
 
         การจัดการประชุมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเจ้าภาพถือเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านวิชาการ และได้ประโยชน์ค่อนข้างมากในด้านการเรียนการสอน เพราะนักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีคุณภาพระดับประเทศ ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอด มีความคิด ความอ่านมากขึ้น สามารถเปิดโลกใหม่ และยังเกิดประโยชน์กับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่นที่เข้ามานำเสนอผลงานเพราะได้รับคำเสนอแนะดีๆกลับไปพัฒนาต่ออีกด้วย 
 
         ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข  กล่าวด้วยว่า โอกาสนี้ขอขอบคุณศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา  คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาจารย์ทวีลักษณ์ พลราชม อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ และอาจารย์จิราพร ภราดร์นุวัฒน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน และขอขอบพระคุณความร่วมมือจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศษสตร์ สำนักวิชาการจัดการ และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน และที่ขาดไม่ได้ขอขอบพระคุณความร่วมมือและการสนับสนุนจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ทั้ง 8 ท่าน คือ ดร. วิรไท สันติประภพ ประธานชมรมรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทันตแพทย์หญิง ดร. อรุณวรรณ หลำอุบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทันตแพทย์หญิง ดร. ดุลยพร ตราชูธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาตุรี ติงศภัทิย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
         การประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักห้าประการ  ประกอบด้วย การตรวจสอบสถานภาพขององค์ความรู้ด้านเอเชียศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งมีทิศทางพัฒนาไปสู่การเป็นศาสตร์ใช้สหวิทยาการโดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ  การเปิดเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัยอาวุโส คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน พร้อมสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อประโยชน์แก่นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในการศึกษาวิจัยข้ามศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ในการศึกษาเอเชีย ทั้งนี้เพื่อรื้อสร้างความเชื่อความเข้าใจต่อ “ภูมิภาคเอเชีย” (Geo-Asia) ซึ่งมีขอบเขตจำกัดในเชิงพื้นที่ไปสู่ “ความเป็นเอเชีย” (Asianess) ซึ่งไร้พรมแดน ประการสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับกระบวนทัศน์นักเอเชียศึกษาด้วยแนวคิด “จักรวาลทัศน์นิยม” (Cosmopolitanism) เอเชียศึกษาจึงเป็นการศึกษาพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยจุดยืนทัศนะของชาวโลกในฐานะเป็นพลโลก ประเด็นการศึกษาเอเชียจึงมีความกว้างขวาง ลุ่มลึก หลากหลายมิติ และไม่ถูกจำกัดขอบเขตในเชิงพื้นที่ 
 
         การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี้ ประกอบด้วย การปาฐกถาหลักและการบรรยายหัวข้อเฉพาะด้านเอเชียศึกษาในศาสตร์แขนงต่างๆ โดยองค์ปาฐกกิตติมศักดิ์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยความสนับสนุนทั้งทางวิชาการและงบประมาณจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และเป็นการสัมมนาประเด็นสำคัญในการศึกษาเอเชีย เพื่อเปิดเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยได้อย่างกว้างขวาง โดยจัดให้เป็นการสัมมนาในกลุ่มประเด็นเฉพาะ ที่ดำเนินไปพร้อมๆกันหลายกลุ่ม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นผู้ชี้แนะ    
 

 

ประมวลภาพ


TOP