ข่าวทั่วไป

พุทธศาสนิกชนกว่า ๖๐๐ คน ร่วมสืบสานประเพณีสวดด้าน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสวดด้าน มาฆบูชานานาชาตินครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นพุทธบูชา พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเพื่อร่วมฉลองครบ ๑๐๐ พระชันษา ของสมเด็จพระสังฆราช

ประเพณีสวดด้านเป็นประเพณีเก่าแก่และสำคัญประเพณีหนึ่งของชาวนครศรีธรรมราช (ศรีธรรมราชมหานคร) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรม และยังแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษาและวรรณกรรมของชาวนครศรีธรรมราช การสวดด้าน คือ การอ่านหนังสือร้อยกรอง (ซึ่งชาวนครเรียกว่า "สวดด้น" หรือสวดหนังสือ") หนังสือหรือเรื่องที่ใช้สวดเป็นวรรณกรรมร้อยกรองประเภทนิทานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นเมืองที่กวีชาวใต้แต่งขึ้น การอ่าน (สวด) จะใช้ภาษาไทยสำเนียงใต้ ซึ่งจะสวดเฉพาะในวิหารคด หรือพระวิหาร ๔ ด้าน รอบพระบรมธาตุเจดีย์ ทั้ง ๔ ด้านในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเท่านั้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่ปรากฏว่ามีที่ใด

ทั้งนี้ การจัดประเพณีสวดด้านในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีพุทธบริษัทพร้อมใจมาเข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน และมีกำหนดจัดประเพณีสวดด้านต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๘.๐๐ น. ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เป็นพิธีกรเข้าประจำที่ในแต่ด้าน

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสวดด้าน นำโดย วิทยากรที่เชิญมา

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. ไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้า... โดย พุทธสมาคมและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

๑๐.๓๐ - ๑๑.๑๕ น. พระแสดงธรรม/ปาฐกถาธรรม/อนุโมทนาธรรมนำโดย พระภิกษุ ที่นิมนต์มา ในแต่ละด้าน

๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพล

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP