ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าเฝ้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย แด่ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
พระเจ้าวรวงค์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงประทานพระวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเฝ้าถวาย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะ
 
ข่าวในพระราชสำนัก

 


TOP