มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าเฝ้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย แด่ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ