ข่าวเด่น

อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี


 

ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมในพิธี
 
ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ ได้รับทุนในหัวข้อ ระบบตรวจสอบและบริหารการใช้พลังงานอัจฉริยะภายในครัวเรือน นับเป็นอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านที่สาม ที่ได้รับรางวัลนี้ โดยก่อนหน้านี้ คือ รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ปี พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2551 และ ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ อุตตะมากร ในปี พ.ศ. 2546
 
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้รับเงินกองทุนประเดิมจาก Toray Industries, Inc., Japan ได้ดำเนินการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปีที่ 19 ติดต่อกัน สำหรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ จะเปิดรับข้อเสนอโครงการในช่วงปลายปีของทุกปี โดยปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม และ ประกาศผลในเดือนมกราคมปีถัดไป ในสี่สาขา คือ เกษตรศาสตร์-ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี และวิศวกรรมศาสตร์

TOP