นักวิชาการมวล. ลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคพืชแก่เกษตรกร