ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกาศรับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 14/2555 จำนวน 4 ราย ดังนี้

002 นางสาวรัตนา จันทร์นาม
003 นางสาวสุจารี ฤทธิภักดี
005 นางสาวสุกัลยา นวลศรี
006 นางสาวอุทัยวรรณ แสงประจง
 
มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

TOP