สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดงานให้กับนักศึกษา