ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

 

 
         ม.วลัยลักษณ์จัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 5  เปิดเวทีให้นักศึกษาในเครือข่ายฯ นำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ พร้อมดึงบริษัทชั้นนำร่วมรับสมัครงาน 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 5 "มองอนาคตการทำงาน ผ่านประสบการณ์ สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ " ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มารวย  เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดงาน           
 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มารวย  กล่าวว่า งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์สหกิจศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และเป็นเวทีแสดงศักยภาพ ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษา ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ส่งเข้าประกวด ในระดับชาติต่อไป 
 
         กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถาบันเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา การประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา และการรับสมัครงานจากสถานประกอบการชั้นนำ  มีนักศึกษา คณาจารย์จากสมาชิกภายในเครือข่าย 15 สถาบัน กว่า 1,000 คนเข้าร่วม ตลอดจนมีผู้แทนจาก สกอ. ร่วมสังเกตการณ์งานดังกล่าว เพื่อเตรียมการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระดับชาติด้วย
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย  กล่าวอีกว่า เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนมีการพัฒนางานด้านสหกิจศึกษามาตามลำดับ และได้รับรางวัลระดับชาติด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น  รางวัลโครงงานระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์   รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษา ดีเด่นระดับชาติ และรางวัลระดับเครือข่ายอีกหลายรางวัล  สิ่งต่างๆ  เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาด้านสหกิจศึกษาของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สกอ. เครือข่ายสหกิจศึกษาภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 9 ภูมิภาค สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายสหกิจศึกษาระดับชาติ เช่น สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพันธมิตรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
 
         สำหรับผลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สายวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพีระยุทธ  สุขแก้ว  นักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายราเชนทร์  คุ้มสังข์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  ม.วลัยลักษณ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิริพร  ริยะจันทร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
         ผลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา สายสังคมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวขนิษฐา  โต๊ะอิสอ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวปัทมาสน์  บัวเพชร   หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนพรดา  ปานเหลือ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ นายพงษ์พันธุ์  อวดศรีและนายกิตติพงษ์ พรหมแก้ว นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ภูเก็ต นางสาวอาภรณ์  ดำคุ้ม และนางสาวนัตถาภรณ์  จันทร์แก้ว  นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ. สุราษฎร์ นางสาวเบญมาศ  ทองทรง  สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
 
         ส่วนการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา สายวิทยาศาสตร์ ซึ่งรางวัลเป็นของนักศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ทั้งหมด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวปองพิรา  แสนสำราญ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายปิยะณัฐ  รัตนจุล  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนวัฒน์  พันธุ์พฤกษ์  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนัฎฐิกา ฤทธิ์ฐิติ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และนายวิวัฒน์  จันทร์กำเหนิด  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 
         การประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา สายสังคมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์  นิยมเดชา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวแคทรีญา  ศักภิมล  มรภ.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นางสาวอรทัย วินวัฒน์ มรภ.สุราษฎร์ธานี และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายศุภชัย  แผ้วสะอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และนางสาวเรริกา  ภู่พวง มรภ.สุราษฎร์ธานี  
 
         โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล ได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  โดยรางวัลการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5000, 3000, 2000 และ 500 บาท ตามลำดับ ส่วนการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3000, 2000, 1000 และ  500 บาท ตามลำดับ โดยนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประกวดในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5  วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา ต่อไป 
 
 
 
 
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด

TOP