ม.วลัยลักษณ์จัดงาน วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5