สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบหมวก และแถบหมวกพยาบาลสำหรับบัณฑิตใหม่ฯ