ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น
บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐรดา บุญเรือง
3. นายภัทรวุฒิ ทวี
4. นางสาวชฎามาศ ช่วยขุน
5. นางสาวจิรพันธ์ ระวังวงศ์
6. นายอดิศร แก้วพะวงศ์
7. นางสาวจินตนา ชำนาญกิจ
8. นายกอเดร์ เหมตำ
9. นายสุเมธี ส่งเสมอ
10. นางสาวกนกวรรณ เกตุแก้ว

กำหนดวันทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1

ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
เริ่มปฏิบัติงาน วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6


TOP