ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติระดับปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา และระดับปริญญาโท จำนวน 3 อัตรา ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2556 นั้น
บัดนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบ ดังนี้

ระดับปริญญาโท
1. นายชุติพจน์ ศรีเมือง
2. นายพฤทธิพัทธ์ โสประดิษฐ์
3. นางสาวหัทยา เกตุชัยมาศ
4. นางสาวเด่นนภา จุลเพชร
5. นางสาวสกุณี ปานดำ
6. นางสาววัชรากร ทองช่วย
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ  เตรียมสอน 10-15 นาที) วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5
ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

ระดับปริญญาตรี
1. นางสาวกนกอร แร่ทอง
2. นางสาวสุพิชฌาย์ ซังปาน
3. นางสาวกีรติ เอ้งฉ้วน
4. นางสาวจุฑามาศ โต๊ะหมุด
5. นางสาวมนชนก จันทบูรณ์
6. นายนาวี บุญเทียม


กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ เตรียมสอน 10-15 นาที) วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5
ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
เริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นแจ้งยืนยันสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 0 7567 2005-6 หรือ e-mail : tamonrat@wu.ac.th )


TOP