ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับผลงานแบบบรรยาย และ โปสเตอร์ ใน 7 กลุ่มสาขา และ 3 หัวข้อพิเศษ

กลุ่มที่ 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
กลุ่มที่ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5 การจัดการ
กลุ่มที่ 6 สารสนเทศและมัลติมีเดีย
กลุ่มที่ 7 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
หัวข้อพิเศษ I การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
หัวข้อพิเศษ II พฤติกรรมการบริโภคในยุคศตวรรษที่ 21
หัวข้อพิเศษ III พลังงานฉลาด (Smart Energy)

การร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย (รับเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น)
ผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการสามารถ ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://research.wu.ac.th และ สามารถร่วมส่งผลงานวิจัยในรูปแบบของบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อนำเสนอภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์

ค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน (แต่ละท่านสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงานวิจัย อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

วิธีการชำระเงิน (ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)
1 ชำระด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 หรือ
2 โอนเงินผ่านธนาคารมายัง
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า "งานประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5")
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล มายังหมายเลขโทรสาร 0-7567-3553 หรือ e-mail: dladdawa@wu.ac.th
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนภายหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา
เปิดรับบทคัดย่อ (Abtract) ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย 3-28 มิถุนายน 2556
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้เจ้าของผลงานวิจัยปรับแก้ไข 10 กรกฎาคม 2556
เจ้าของผลงานส่งผลงานวิจัยที่ปรับแก้ไขพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ 26 กรกฎาคม 2556
จัดการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 5 1 สิงหาคม 2556
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่จะลงในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology และวารสารสังคมศาสตร์ 30 สิงหาคม 2556

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ชั้น 2 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3565-6 , 0-7567-3557 โทรสาร 0-7567-3553 e-mail: dladdawa@wu.ac.th
ติดตามข่าวสารการประชุมและกำหนดการประชุมได้ที่ http://ird.wu.ac.th และลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://research.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP