ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ดูงาน ม.วลัยลักษณ์