ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ดูงาน ม.วลัยลักษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 คน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบงานบริหารบุคคล ระบบงานการเงินและบัญชี ระบบรวมบริการประสานภารกิจ และระบบงานกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

ภาพกิจกรรม

TOP