ข่าวการศึกษา

งานปิดโลกกิจกรรม ลานชาวหอ ประจำปีการศึกษา 2556เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหอพัก รายวิชา OCC-141 และOHS-241 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานปิดโลกกิจกรรม ลานชาวหอประจำปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณลานไทร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ปิดโลกกิจกรรม เชิดชูวัฒนธรรม อาเซียน " โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน
 
กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการประมวลผลงานกิจกรรมของชมรม สำนักวิชาในรอบปี การแสดงบนเวที การมอบรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น นิทรรศการความปลอดภัย การออกร้านจำหน่ายสินค้าหารายได้จัดกิจกรรมนักศึกษา ตลาดนัดจันทร์ประดู่ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานและนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ประมวลภาพ

TOP