ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมนานาชาติ ณ ประเทศฮ่องกง