ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาพิเศษทางด้านเภสัชศาสตร์ เรื่อง Marine Natural Product Research in a stream from Organic Chemistry to Chemical Biology โดยได้รับเกียรติจาก Assistant Professor Dr.Torikai Kohei จาก Faculty of Sciences, Kyushu University, Japan บรรยายในหัวข้อ Design and Synthesis of Artificial Compounds; A Natural Product-Driven Research และอาจารย์ ดร.คณิต สุวรรณบริรักษณ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยายในหัวข้อ Marine Natural Product; Drug Discovery and Research in Thailand, Present and Future เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้สนใจ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่สากลของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 60 คน
 
อนึ่ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 Assistant Professor Dr.Torikai Kohei ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการ B6, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากเยี่ยมชม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องปฏิบัติการ, การเรียนการสอน และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดทั้งมีการพูดคุยเบื้องต้น ในประเด็นของความร่วมมือต่าง ๆ ในการเรียนการสอน และวิจัย ที่จะเกิดในอนาคต

TOP