สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1