ข่าวการศึกษา

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. 5 คน ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) 5 คน ประกอบด้วย น.ส.ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น ปี 3 น.ส.ฐิตา ทิพย์รัตน์ ปี 3 น.ส.พัทธวรรณ ธรรมรักษ์ ปี 3 น.ส.นุชนาถ มานะเมธากิจ ปี 3 และ น.ส.ฉัตรลดา ชูคง ปี 4 สอบผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 10th TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award ซึ่งทรูวิชั่นส์ ร่วมกับบีบีซี เวิลด์ นิวส์ และ สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) จัดขึ้นเพื่อค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต
 
การสอบข้อเขียนรอบแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มีนิสิต นักศึกษาจำนวน 206 คน จาก 20 สถาบันทั่วประเทศร่วมสอบ อย่างไรก็ตามเมื่อดูที่จำนวนจำนวนนิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 30 คน ปรากฏว่าจำนวนรวมของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ที่สามารถสอบผ่านเป็นรองแค่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
 
สรุปมหาวิทยาลัยที่มีนิสิต นักศึกษาผ่านเข้ารอบ 30 คน มีดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 คน ม.วลัยลักษณ์ 5 คน ม.ราชภัฏอุดรธานี 3 คน ม.เชียงใหม่ 3 คน ม.นเรศวร 2 คน ม.มหาสารคาม 2 คน ม.ศรีปทุม 2 คน ม.กรุงเทพ 1 คน ม.ราชภัฏจันทรเกษม 1 คน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 1 คน ม.ธรรมศาสตร์ 1 คน ม.พายัพ 1 คน ม.ราชภัฏสงขลา 1 คน และ ม.ราชภัฏภูเก็ต 1 คน
 
นักข่าวแห่งอนาคตทั้ง 30 คน จะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ "กระบวนข่าว" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนระดับประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรม ไอบิช ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการฯ จะดูแลค่าพาหนะ(สำหรับนิสิต - นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด) ค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างงานสัมมนาทั้งหมด
 
ในระหว่างการสัมมนาจะมีการเก็บคะแนนและสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจำนวน 10 คน เพื่อสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก "นักข่าวแห่งอนาคต" ผู้มีศักยภาพ "ดีเลิศ" 2 คนไปฝึกงาน ณ สำนักข่าว BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 สัปดาห์

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP