นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. 5 คน ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการนักข่าวแห่งอนาคต