ข่าวทั่วไป

นร.โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง เตรียมพร้อมมุ่งสู่แพทย์และเภสัชฯ มวล.อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จำนวน 50 คน นำโดยอาจารย์พยอม ธัญรส หัวหน้างานแนะแนว ฟังบรรยายเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดี ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์วิชัย พิบูลย์ ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล และอาจารย์บงกชกร พลไชย อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
 
จากนั้นคณะนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

TOP