นร.โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง เตรียมพร้อมมุ่งสู่แพทย์และเภสัชฯ มวล.