มวล.จัดสัมมนา “การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”