รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้