ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ออกเผยแพร่ออนไลน์

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2013) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว นับเป็นเล่มที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยบทความจำนวน 10 เรื่อง แบ่งเป็นบทความจากต่างประเทศ 5 บทความ และบทความจากในประเทศ 5 บทความ โดยมีบทความวิจัยจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 2 บทความคือ

1. เรื่อง A Simple and Rapid HPLC Technique for Determination of Arecoline in Areca Nut (Areca catechu L.) Extract โดย ดร. ชุติมา จันทรัตน์, อ. พรพักตร์ ศิระธนารัตน์ และนักศึกษา จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
2. เรื่อง On Farm Trial with Rice Fish Cultivation in Nakhon Si Thammarat Southern Thailand โดย ผศ.ดร. พ้วน เพ่งเซ้ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ในปี 2556 Walailak Journal of Science and Technology ได้เพิ่มความถี่ในการออกเผยแพร่ โดยกำหนดปีละ 6 ฉบับ (จากเดิมปีละ 2-4 ฉบับ) เพื่อลดเวลา submission-to-publication ให้กับผู้เขียน และเพิ่มโอกาส citation ให้กับบทความ ทั้งนี้ ผลงานแต่ละเรื่องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ และได้รับการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลโดยกองบรรณาธิการ ทำให้วารสารได้รับการ index ในฐานข้อมูลนานาชาติมากขึ้นเป็นลำดับ ล่าสุดคือ Directory of Open Access Journals (DOAJ) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารที่ให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ฟรี มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัยทั้งสาขา Social sciences, Health sciences, Physical sciences, Life sciences ปัจจุบันครอบคลุมกว่า 8,500 วารสาร จาก 121 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้ 16 วารสารเป็นวารสารจากประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความทั้ง 10 เรื่องได้จากเว็บไซต์ของวารสาร http://wjst.wu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการวารสาร โทร. 0 7567 3565-6 หรือ 08 9657 7163


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP