ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ด่วน !!! เเลื่อนการเสวนา...จริยธรรมการวิจัยในคนกับการวิจัยทางด้านสุขภาพ

ตามที่กลุ่มวิจัยสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการประชุม เสวนา...จริยธรรมการวิจัยในคนกับการวิจัยทางด้านสุขภาพ ในวันที่ 12 เดือนมีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2

กลุ่มวิจัยฯ ขอเลื่อนการเสวนาออกไปก่อน หากมีการกำหนดขึ้นจัดขึ้นในวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP