ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จัดโครงการ International Debate Training and Competition 2013เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีเปิดโครงการ International Debate Training and Competition 2013 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Mohd. Faizal Bin Razali กงสุลใหญ่มาเลเซีย Mr. Mohd Rozaimi Bin Harun, กงสุล 1 สถานกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย Mrs. Fifi A.Firdaus รองกงสุลอินโดนีเซีย ฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย คือ University Putra Malaysia: UPM, Universiti Teknologi Mara: UiTM, Universiti Sains Malaysia: USM, Universiti Malaysia Perlis: UniMAP และ 1 มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย คือ Universitas Ibn Khaldun Bogor Indonesia: UIKA จัดโครงการ International Debate Training and Competition 2013 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พัฒนาทักษะทางด้าน soft skills ต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในศตวรรษที่ 21 และ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดต่อหน้าสาธารณชน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาที่สนใจร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการโต้วาทีกว่า 30 คน

Mr. Mohd. Faizal Bin Razali กงสุลใหญ่มาเลเซีย กล่าวว่า โครงการ International Debate Training and Competition 2013 ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของทั้งนักศึกษาและอาจารย์โดยการร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศ ASEAN ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ International Debate Training and Competition 2013 ในครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการใช้การโต้วาที (Debate) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษา ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็นจากการเข้าร่วมโครงการว่า สามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและได้ความรู้จากการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่น ๆ และช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามีความกล้าในการพูดต่อหน้าสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพ

TOP