ข่าวทั่วไป

มทร.ตรัง ดูงานสถาปัตย์ มวล.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และนักศึกษาจำนวน 12 คน นำโดยอาจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ อาจารย์ประจำคณะ เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปการจัดการเรียนการสอนสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์ และคณะร่วมให้การต้อนรับคณะ

ภาพกิจกรรม

TOP