ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์