สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดค่ายผู้นำนักศึกษา (The Leader Camp) ครั้งที่ 3