ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดค่ายผู้นำนักศึกษา (The Leader Camp) ครั้งที่ 3


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดค่ายผู้นำนักศึกษา รุ่นที่ 3 เพื่อต่อยอดการทำกิจกรรมของนักศึกษาในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รุ่นต่อไป

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษารุ่นที่ 3 ณ เขาหลวงรีสอร์ท อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา คณะอาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการรุ่นที่ 2 เข้าร่วมกว่า 60 คน

คณะกรรมการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รุ่นที่ 2 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยนายบรรณกุล บุญปาน จากหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีคณะทำงานทั้งหมด 25 คน โดยเป็นตัวแทนของแต่ละหลักสูตร และทั้งหมดได้มาเข้าค่ายผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อม และเรียนรู้งานจากรุ่นพี่และอาจารย์ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนากิจกรรม การทำงานในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ต่อไป

ค่ายผู้นำนักศึกษาดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยทางคณะอาจารย์ในสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เห็นว่า เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือปฏิบัติ และเพื่อเป็นหลักที่แข็งแกร่งของสำนักวิชา กิจกรรมหลักๆ ภายในค่ายเป็นการสะท้อนให้นักศึกษาเห็นถึงทักษะความเป็นผู้นำ ความสามัคคี การทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น กิจกรรมลูกโป่งหลากสี เป็ดเจ้าปัญหา กงล้อสี่ทิศ ปัญหา 15 ข้อ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้สอดแทรกคติ และความคิดในการทำงานทั้งสิ้น

ค่ายกิจกรรมนักศึกษานี้เป็นไปได้ด้วยดี รวมถึงได้รับความร่วมมือและการตอบรับที่ดี ของกรรมการสำนักวิชาทั้ง 2 รุ่น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของคณะกรรมการรุ่นที่ 3 ในการจัดกิจกรรมของสำนักวิชาต่อไป

ข่าวโดย นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ และนางสาวชยณัฏฐ์ มีเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://informatics.wu.ac.th/mod/detail/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B

TOP