ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มี.ค. 2556