ข่าวทั่วไป

ร่วมอิ่มบุญในงาน "ทำบุญทวดตุมปัง" ประจำปี ๒๕๕๖
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และชมรมกัลยาณชนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญทวดตุมปัง ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้า จำนวน ๕ รูป จากวัดชลธาราม เพื่อสวดเจริญพระพุทธมนต์ อันเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง
 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยงานอุทยานโบราณคดีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปังอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและมรดกทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการหล่อหลอมและกล่อมเกลาจิตใจของนักศึกษา และบุคลากรให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ตลอดจนการรู้จักเสียสละทั้งด้านการบริจาคทรัพย์และอุทิศกำลังกายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโบราณสถานตุมปังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของชาติสืบไป"
 
การจัดกิจกรรมทำบุญทวดตุมปังในครั้งนี้ นอกจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มาร่วมกิจกรรมและนำของมาร่วมทำบุญกันอย่างคึกคัก ยังได้รับเกียรติจากบุคคลภายนอก อาทิ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา นายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช คณะนักโบราณคดี นายชัยวัฒน์ สีแก้ว นักภาษาโบราณ จากหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช และพี่น้องรายรอบมหาวิทยาลัย รวมผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า ๑๙๐ คน
 
โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันบริจาคปัจจัยตามจิตศรัทธา รวมเป็นเงิน ๑๙,๓๑๘.๒๕ บาท เพื่อสมทบทุนจัดสร้างศาลาทวดตุมปังหลังใหม่และสร้างพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร อีกด้วย
 
ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำในครั้งนี้ อำนวยพรให้ทุกท่านตลอดถึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP