ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 14/๒๕๕5 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นั้

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวรัตนา จันทร์นาม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวสุกัลยา นวลศรี

TOP