ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ร่วมสร้างโอกาสและความสำเร็จด้านการจัดการตราสินค้า โดยกูรูด้านการตลาดและตราสินค้าระดับประเทศ กับโครงการ Mini MBA (Brand Management)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการ Mini MBA (Brand Management) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันยุดดิจิตอล สร้างโอกาสความสำเร็จ ตลอดจนความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าของท่าน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่จะรองรับการแข่งขันแบบไร้พรหมแดน ร่วมกับวิทยากรและคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ในการสร้างตราสินค้า อาทิ

- รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
-ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

รวมทั้งศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส)


 
โอกาสนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกับโครงการ Mini MBA (Brand Management) โดยอบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ค่าลงทะเบียนท่านละ 170,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น
 
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 7567 3532, 0 7567 3509 - 10 อีเมล์ : tpreeya@wu.ac.th

เว็บไซต์
ดาวน์โหลด ใบสมัคร
ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ

TOP