ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมภาษาอังกฤษให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการในสังกััด "Working English for Government Officers" ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีข้าราชการเข้าร่วมโครงการ 40 คน

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเป็นโครงการความร่วมมือตามความต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทางภาษาอังกฤษประจำปี 2556 ตามกรอบการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โอกาสนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 10.00- 10.30 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


TOP