ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมภาษาอังกฤษให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช