ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอน สาขาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/๒๕๕6 ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สาขาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/๒๕๕5 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวปิยวรรณ โบศรี
002 นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
003 นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว
004 นางสาวธิดาทิพย์ จันทร์เจริญ
100 นางสาวกวินธร ชุมทอง

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP