ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ณ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 
ในการนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นพดล สหชัยเสรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณธันว์ ศรีจันทร์ สถาปนิกบริษัท TITAN STUDIO จำกัด เพื่อบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ของสำนักวิชา

ประมวลภาพ

TOP