สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต