ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ Popular Vote ในโครงการประกวดแบบ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก”
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ Popular Vote ในโครงการประกวดแบบ “สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก” ของบริษัท เหล็กสยามมาโมโตะ จำกัด (SYS) ซึ่งเป็นโครงการประกวดแบบการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรม โดยนำโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบเป็นโครงสร้างที่มีความสวยงามทันสมัย
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย นายธนิทธิ อัศวโอภากุล น.ส.มนสิชา แจ่มโนทัย และนายสุทธิพงษ์ แสนทวีสุข ส่วนรางวัล Popular Vote ประกอบด้วย น.ส.รัตติยากร ทองนอก น.ส.อรภิชา ลีฬหาวงศ์ และนายไกรวิทย์ ตัณฑโชติ

ประมวลภาพ

TOP