ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร และคณะ นำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยต่อที่ประชุม APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) ประเทศฮ่องกง