ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร และคณะ นำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยต่อที่ประชุม APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) ประเทศฮ่องกงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร นางจิราพร กาฬสุวรรณ และนายชาฟีค ฮิสวาริ บิน โมฮัมหมัด ฮัสซิม นำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยเรื่อง "Joining Hands in Developing Human Resources: A Case of Two ASEAN Universities" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ในการประชุม The 8th APAIE Conference & Exhibition จัดโดย the Chinese University of Hong Kong ณ ASIA World - Expo ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 (http://www.apaie.org/conference/2013/program/) โดยมี Theme การจัดประชุมในปีนี้ ว่า "An Ascendant Asia-Pacific: International Higher Education in the 21st Century" (http://www.apaie.org/conference/2013/)
 
ผลงาน"Joining Hands in Developing Human Resources: A Case of Two ASEAN Universities" เป็นผลงานที่เขียนร่วมกับมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) เป็นการศึกษา Success factors ในโครงการความร่วมมือ ศึกษา Role of Partners และศึกษา Satisfaction of Stakeholders โดยใช้ CIPP Model (Program Evaluation) เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ The 2nd International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัย UniMAP ประเทศมาเลเซีย (จัดโครงการเมื่อวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2556) โดยใช้ Standardized test, Questionnaires, Interviews, Focus Group and Observations
 
ผลงานที่ได้รับการนำเสนอแบบ Oral Presentations มีทั้งหมด 56 ผลงาน (Papers) ใช้เวลานำเสนอผลงานละ 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยมี Highlight ของงานประชุม มีดังนี้

ส่วนที่ 1 Keynote Spekers ประกอบด้วย
1. Professor Joseph J Y Sung, SBS, JP, Vice-Chancellor and President, The Chinese University of Hong Kong เป็นศาสตราจารย์ที่ด้รับการขนานนามว่าเป็น “Asian Hero” ในการต่อสู้กับโรค SAR โดยหนังสือ Time magazine
2. Madam Zhang Xiuqin, Director General, Department of International Cooperation and Exchanges, Ministry of Education, People’s Republic of China

ส่วนที่ 2 Global Dialogue
ใช้ Theme ว่า "Education in the Coming Century: Differences and Similarities, Trends, and Issues in Different Regions in the World”, โดยเน้นการเชื่อมโยงตัวแปรทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการพัฒนาอุดมศึกษาข้ามทวีปซึ่งเป็นครั้งแรกที่ที่ประชุม APAIE จัดให้มี Global Dialogue

ส่วนที่ 3 Parallel Discussion ประกอบด้วยกลุ่มผลงานต่างๆ ดังนี้
1. Region Reports
2. Student Mobility and Support Services
3. Partnerships and Collaborations
(ผลงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชื่อ "Joining Hands in Developing Human Resources: A Case of Two ASEAN Universities" อยู่ในกลุ่มนี้)(http://www.cuhk.edu.hk/oal/apaie2013/session_detail.htm#ps6c)
4. Programs, Models and Curriculum
5. Internationalization Strategies

 
อนึ่ง การประชุมในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,800 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นำเสนอผลงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าร่วม) มหาวิทยาลัยมหิดล (จัดนิทรรศการ) และ KMU (จัดนิทรรศการ) โดยในปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนี้ ส่วนในปี 2557 ประเทศเกาหลีใต้รับเป็นเจ้าภาพ

ประมวลภาพ

TOP