ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเชิงวิชาการ และช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาดาราศาสตร์ ให้เป็นที่สนใจของนักเรียน ครู และอาจารย์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปเข้าค่ายอบรมเข้มเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
 
ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 นี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ประมาณ 300 คน โดยแบ่งเป็น ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จำนวน 9 ศูนย์ และศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
1.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
8.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9.ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
10.ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

TOP