ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร