ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวฐิติกุล ภาคคีรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สอบวิทยานิพนธ์เรื่อง Flattening and Fixation Processes of Flat Bamboo Boards from Half Tubular Culm Sections โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการสอบวิทยาพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล , ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ และ ผศ.ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 5 อาคารวิชาการ 5

TOP