หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและตราสินค้าให้กับผู้ประกอบการ OPOP ชุมพร