ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและตราสินค้าให้กับผู้ประกอบการ OPOP ชุมพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดและตราสินค้าให้กับผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์จังหวัด (OPOP) จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่สอง หลังจากลงพื้นที่จังหวัดระนองในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้ประกอบการกล้วยเล็บมือนางและกาแฟในจังหวัดชุมพรจำนวน 30 คนเข้าร่วมการฝึกอบรม
 
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดครั้งนี้ เป็นการอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและตราสินค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์จังหวัด (OPOP) ด้วยแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ส่วนประสมทางการตลาด แต่เน้นที่กระบวนทัศน์ใหม่ทางการตลาดที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพราะสิ่งที่สำคัญในกระบวนการตลาดในปัจจุบันคือ การเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าผ่านการพูดคุย หรือสนทนา โดยให้คำแนะนำด้านการกำหนดกลยุทธ์การตลาด การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การขยายตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการสร้างตราสินค้า
 
องค์ความรู้ที่นำไปถ่ายทอดในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความชำนาญและความเชี่ยวชาญของหน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านการตลาด การสร้างตราสินค้า การเงินและการลงทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน บัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์ การจัดการการท่องเที่ยว รวมไปถึงการวิจัยตลาดและธุรกิจ
 
ทั้งนี้ แม้ว่า หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนจะมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์เพื่อยกระดับผลงานวิชาการไปสู่ระดับนานาชาติ หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนยังให้ความสำคัญกับการร่วมเป็น "ประตูสู่ความสำเร็จ" ของภาคธุรกิจและชุมชนในภาคใต้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านการเป็น "อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส"

ประมวลภาพ

TOP